Ilgtspējas jautājumi ir ļoti svarīgi un aktuāli. Jau ilgstoši ir novērojami signāli (piemēram, globālā sasilšana), ka šī problēma būtu jārisina arvien intensīvāk. Investīciju joma arī nav izņēmums. Viens no investīciju darbības pamatmērķiem ir veicināt kapitāla pārdali starp dažādiem finanšu tirgus dalībniekiem, ieguldot to perspektīvos un sabiedrībai vajadzīgos projektos. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai investīcijas tiktu veiktas maksimāli ilgtspējīgos projektos.

Rūpes par vidi, sabiedrību un pārvaldību

Veicot ilgtspējīgās investīcijas, būtiska uzmanība tiek pievērsta vides, sabiedrības un pārvaldības (angliski- ESG, Environmental, Social, Governance)  faktoriem.

Vides ilgtspēju raksturo lietas, kas galvenokārt ir saistītas ar ekoloģiju un klimata pārmaiņām. Proti, atjaunojamo resursu izmantošana organizācijas darbībā, atkritumu utilizēšana, piegādātāju izvēle atkarībā no to ilgtspējas politikas, kā arī citi aspekti.

Sabiedrības ilgtspējas parametri ir samērā daudz. Populārākie no tiem ir taisnīgs darbinieku atalgojums (ieskaitot papildus labumus, ko darbiniekiem sniedz darba devējs), divdesmit pirmajam gadsimtam atbilstoša darba vide (organizācijas atvērtība dažādu rasu un tautību darbiniekiem, dzimumu vienlīdzība darba vietā u.t.t.), darbinieku iesaiste galvenajos organizācijas procesos, organizācijas attieksme pret klientiem, kā arī organizācijas attieksme pret cilvēktiesību ievērošanas jautājumiem un atbalsts sabiedrībai kopumā.

Pārvaldības Ilgtspējas aspekti ir organizācijas darbībā ieinteresēto pušu interešu ievērošana. Būtiski ir atrast līdzsvaru starp galveno iesaistīto pušu interesēm, nevis rūpēties tikai par to, lai ir apmierinātas kādas grupas finanšu intereses. Tāpat liela loma ir caurspīdīgiem finanšu un grāmatvedības procesiem un interešu konfliktu neesamībai.  Ilgtspējīgās pārvaldības nozīmīga sastāvdaļa ir organizācijas augstākās vadības atalgojuma noteikšanas principi. Arvien biežāk augstākās vadības atalgojums tiek piesaistīts organizācijas ilgtermiņa darbības rādītājiem pretstatā periodiskajiem (piem., ceturkšņa vai gada) finanšu lielumiem.

Plašiem indeksu fondiem ļoti labi ilgtspējas rādītāji

Investīciju ilgtspējas salīdzinājumu būtu visvienkāršāk veikt izmantojot jau gatavus aprēķinus. Piemēram, ASV finanšu aģentūra MSCI Inc. ir izstrādājusi ieguldījumu fondu ilgtspējas rādītāju novērtēšanas modeli. Pēc analoģijas ar kredītreitingiem, ilgtspējas rādītāji tiek novērtēti skalā no “CCC” (viszemākais novērtējums) līdz “AAA” (visaugstākais reitings). Populāro pasaules uzņēmumu akciju ieguldījumu fondu ilgtspēja parasti tiek novērtēta ar “A” atzīmi, kas atbilst vidējā vērtējuma augšējai robežai. Eiro valūtā denominēto obligāciju (ar investīciju reitingu) fondu ilgtspējas novērtējums tipiski tiek lēsts jau nedaudz augstākā “AA” līmenī, kas atbilst ilgtspējas augšējai robežai. Tātad, parasts investors, izvēloties savam portfelim pasaules uzņēmumu akciju fondu un eiro valūtā denominēto investīciju kategorijas obligāciju fondu, var būt drošs, ka ieguldījumi tiks veikti atbilstoši samērā augstiem ilgtspējas standartiem. Izvēloties kādu specializētu fondu (ar koncentrētiem ieguldījumiem kādā pasaules reģionā vai tautsaimniecības nozarē), ilgtspējas rādītāji gan var būtiski atšķirties.

100% ilgtspējīgās investīcijas nemaz nav pieejamas 

Pamatots lēmums par ilgtspējīgo investīciju fonda izvēli prasa padziļinātu izpratni par ilgtspējas jautājumiem. Jāatzīmē, ka šobrīd 100% ilgtspējīgās investīcijas nav pieejamas plašam investoru lokam. Ir izstrādāti atsevišķi ilgtspējīgo ieguldījumu produktu piedāvājumi ar dažādiem kompromisiem. Praksē tas nozīmē to, ka šo investīciju ilgtspējas vērtējums ir atrodams skalas augšējā galā (piemēram, tiem var būt jau augstākminētais “AA” vērtējums). Būtu jāņem vērā, ka turpat atrodas arī vesela virkne citu fondu, kuru nosaukumos nav iekļauts vārds “ilgtspējīgs”.

Turklāt, velns slēpjas detaļās. Ilustrācijai izskatīsim divas pasaulē labi zināmas kompānijas- Boeing un Airbus. Abām kompānijām ir relatīvi zems ilgtspējas vērtējums jo citu iemeslu starpā šie uzņēmumi ražo dubultās pielietošanas preces (preces tiek izmantotas gan civilajiem, gan militārajiem mērķiem). Šo situāciju sarežģi tas, ka šīs divas kompānijas kopā kontrolē ap 90% no pasaules lidmašīnu ražošanas tirgus. Lidmašīnas tiek darbinātas ar fosilo degvielu, kas atstāj negatīvo ietekmi uz vidi. Transporta un tūrisma nozaru pastāvēšana šobrīd nav iedomājama bez šiem zīmoliem. Nebūtu pareizs lēmums apturēt finansējumu šīm kompānijām un izslēgt tās no finanšu indeksu sastāva zemo ilgtspējas rādītāju dēļ. Tā mēs ne tikai paliktu bez lidmašīnām, bet arī uz labu laiku zaudētu cerību tikt pie lidaparātiem, kas neizmanto fosilo enerģiju. Tādēļ ceļš uz ilgtspējīgo nākotni būs loģisku kompromisu pilns.

Visbeidzot, izvēloties ieguldījumu produktu, kas tiek pozicionēts kā ilgtspējīgs, INDEXO rekomendācija klientiem ir ne tikai iedziļināties ilgtspējas niansēs, bet arī pievērst pastiprinātu uzmanību komisijas maksām, tai skaitā slēptajām komisijām. Tās būtiski samazina investoru peļņu ilgtermiņā! (Par to jau rakstījām mūsu blogā).